ประวัติ

ความเป็นมาของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551 คณะกรรมการปตท.ได้มีมติเห็นชอบ
ให้จัดตั้งบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) เพื่อให้บริการท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.
โดยมีทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท

ปตท. ลงนามในสัญญาฯกับ กนอ. 2 ฉบับ ได้แก่

1.สัญญาอนุญาติให้ใช้พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2.สัญญาร่วมดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือ นิคมฯมาบตาพุด เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว เฉพาะบริษัทในกลุ่ม ปตท.