Announce Of Bidding

จัดจ้างตรวจสอบ บำรุงรักษา และออกแบบปรับปรุงระบบ CCTV ประจำปี 2561
ประกาศเชิญร่วมประมูล จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมางานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม สำหรังโครงการก่อสร้างระบบถังเก็บผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย 150 ตัน
ประกาศเชิญร่วมประมูล DD10000355 จัดซื้อ manual valve สำรองเพื่อใช้งานกับระะบบ Ammonia heating unit จำนวน 4 ชิ้น
ประกาศเชิญร่วมประมูล DD90000380 จัดจ้างเหมา overhaul marine loading arm
ประกาศเชิญร่วมประมูล DD10000338 งานจัดหาที่ปรึกษาดำเนินการติดตาตรวจสอบ
ประกาศ เชิญประมูลฯ DD10000340 จัดหา Flexible Hose สำหรับขนถ่ายสนค้าขึ้น
ประกาศ เชิญประมูลฯ - DD90000345 จ้างเหมาเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความเสียหาย
ประกาศ เชิญร่วมประมูลงานจัดจ้างเหมา บำรุงรักษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลหม้อแปลง ระยะเวลา 2 ปี
ประกาศ เชิญร่วมประมูลงานจัดจ้างเหมา บำรุงรักษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล HV-MV Switch Gear และ Protection relay ของ Main Substation ระยะเวลา 2 ปี
ประกาศ เชิญร่วมประมูลงาน จัดซื้อวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ - ปส