สายอาชีพและความก้าวหน้า

​สายอาชีพและความก้าวหน้า

พีทีที แทงค์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development) ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

​การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

พีทีที แทงค์ มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor) เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน “เป็นคนดี" และ "คนเก่ง” ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร การมีจิตอาสาของพนักงาน และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พร้อมจะทำให้องค์กรสามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจและระบบงานที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Objective Achievement) พร้อมเติบโตและก้าวไปกับองค์กรสู่บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติ (Thai Premier Multi-National Energy Company)